Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, 

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350) 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab. 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 

Uczniowie poznali Pana. Alleluja!

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja! 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

[DO POBRANIA PDF] 


 

SPOTKANIE POPOŁUDNIOWE ZE SŁOWEM BOŻYM

Czytania mszalne: Dz 10, 34a. 37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9.

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego

Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen. 

Matka: odczytuje fragment: J 20,1-9; 

Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, † spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii

W wyznaniu wiary, które składamy po kazaniu w niedziele oraz uroczystości, wypowiadamy słowa: „trzeciego dnia zmartwychwstał”, które odnoszą się do osoby Jezusa Chrystusa. Nie chodzi tu o wyrażenie jedynie pewnej formuły, która pozostaje bez znaczenia dla naszego życia. Przeciwnie, zmartwychwstanie Chrystusa jest dla chrześcijan czymś bardzo ważnym i dlatego w naszej wierze jest miejsce nie tylko na przyjęcie tej prawdy ale również na jej wyznanie wobec innych ludzi. Kto nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa lub nie wyznaje tej prawdy przed innymi, nie może się nazywać chrześcijaninem. 

Dzisiejsza Ewangelia opowiedziała nam o trudnościach uczniów Pana Jezusa z przyjęciem prawdy o zmartwychwstaniu.Męka Pana Jezusa, towarzyszące jej cierpienia, a potem Jego śmierć na krzyżu, odebrały uczniom na jakiś czas pewność odnośnie słów Pana Jezusa. W przypadku Piotra i Jana, którzy poszli zobaczyć pusty grób, było bardzo podobnie. Przeżycia z ostatnich dni nie pozwoliły im na to, aby w ich życiu rozkwitła od razu żywa wiara. 

 • Jakie nastroje panowały wśród uczniów po tym, jak Pan Jezus został zabity na krzyżu i złożony do groby? Czy ktoś z nich spodziewał się, że będzie mógł Go jeszcze zobaczyć? 
 • Dlaczego Maria Magdalena wybrała się wcześnie rano do grobu, w którym był pochowany Pan Jezus? Czym różniła się jej wiara od wiary uczniów? 
 • Dlaczego ludziom tak trudno uwierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa? Co może okazać się pomocą w przełamaniu tego nastawienia? 
 • Co możemy powiedzieć na temat nastawienia Piotra i Jana? Czym różniło się ich podejście do pustego grobu? 
 • W jaki sposób możemy się stać świadkami wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa? W jaki sposób możemy się podzielić nią z osobami dotkniętymi skutkami epidemii koronawirusa?

 

Modlitwa na zakończenie

Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał, aby pomnożył naszą radość oraz udzielił nam błogosławieństwa. Pamiętajmy też o chorych, samotnych, przebywających na kwarantannie, o lekarzach, pielęgniarkach i o personelu medycznym. 

Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 

Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

Wszyscy: Amen.

 

[DO POBRANIA PDF]


 

 

 

Zbiórka na Respirator dla Szpitala w Diecezji Gliwckiej


Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice
Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479

https://kuria.gliwice.pl/2020/04/02/prosba-biskupa-gliwickiego-o-wlaczenie-sie-w-zbiorke-na-zakup-respiratora/

 

Nr 363/20/A

DEKRET
BISKUPA GLIWICKIEGO

W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej
Polskiej z dniem 25 marca 2020 roku, należy na terenie Diecezji Gliwickiej przestrzegać, do
odwołania, następujących zasad:
1. Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające godziny
sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża
jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy
zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych
w przyjętych na dany dzień intencjach. W mocy pozostaje także nakaz odprawiania każdego
dnia dodatkowej Mszy świętej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób
w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Udzielam prawa wszystkim kapłanom prawa binacji w dni powszednie oraz trynacji
w niedziele i święta nakazane.
Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w niedziele
i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa
w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.
2. Ze względu na sytuację epidemiczną zalecam kapłanom, aby przygotowywanie paramentów
a zwłaszcza kielicha do sprawowania Mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz
puryfikacja była pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani
koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebranci – jeśli są – powinni
przyjmować komunię świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed
głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską, jako ostatni.
3. Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się
z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując
się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie
mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę
się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco:
nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
4. Duszpasterze zobowiązani są przypomnieć wiernym, że czas komunii świętej wielkanocnej,
nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy
Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
5. W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych
z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie
śmierci. W takim wypadku kapłan powinien zachować jak najdalej idące środki ostrożności
pamiętając o możliwości udzielenia sakramentu namaszczenia chorych pędzelkiem lub
patyczkiem kosmetycznym, zaś komunii świętej za pomocą łyżeczki.
6. Kwestia sprawowania Mszy świętej w domach zakonnych bądź udzielania komunii świętej
osobom konsekrowanym w tychże domach będzie każdorazowo regulowana odrębnym

rozporządzeniem wydawanym na prośbę przełożonych poszczególnych domów,
z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. W/w zezwolenia
nie stanowią podstawy do udzielania komunii świętej podopiecznym zakładów
opiekuńczych prowadzonych przez zgromadzenia zakonne.
7. Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich
kościołach i kaplicach, jak również wszelkie rekolekcje i misje parafialne, spotkania
formacyjne, szkolenia, kursy, pielgrzymki i wyjazdy organizowane przez parafie i inne
agendy Diecezji Gliwickiej.
8. Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji
(na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak
bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu
liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii.
Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych
przy zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń
poczynionych z rodziną zmarłego.
9. Zaleca się by kościoły nadal pozostały otwarte celem umożliwienia wiernym indywidualnej
modlitwy, mając jednak na uwadze ograniczenie do 5 liczby osób przebywających
w kościele. Odpowiedzialność za realizację tego ograniczenia spoczywa na księżach
proboszczach. W razie braku możliwości wyegzekwowania realizacji przepisów władz
państwowych księża proboszczowie mogą podjąć decyzję o ograniczeniu czasu otwarcia
świątyni, a nawet o jej czasowym zamknięciu.
10. Duszpasterze powinni przypomnieć wiernym, że ani II przykazanie kościelne ani też przepis
kan. 989 KPK nie obligują ich do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie
poprzedzającym święta Wielkiej Nocy. Nadto powinni pouczyć wiernych, że ze względu na
nadzwyczajne i poważne okoliczności są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi
pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje
przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie
przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie
grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją
wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
11. W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna,
wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą, z uwzględnieniem ogłoszonych
obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia,
kaplica, salka parafialna bądź inne pomieszczenie (nie konfesjonał).
Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem.
12. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak
np. spowiedź przez środki masowego przekazu (telefon, internet, itp.). Po ustaniu pandemii
we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne.
13. Mając na względzie Notę Penitencjarii Apostolskiej z 20.03.2020 roku oraz przepis kan.
961, § 2 KPK udzielam zezwolenia, w nadzwyczajnych i poważnych sytuacjach, na
udzielenie absolucji generalnej kilku penitentom bez indywidualnego wyznania grzechów,
to jest Kapelanom szpitali zakaźnych oraz jednoimiennych dedykowanych leczeniu osób
zarażonych wirusem COVID-19 tym pacjentom oraz personelowi, którzy wyrażą wolę
skorzystania z tej możliwości.
14. Korzystający z upoważnienia do absolucji generalnej zobowiązani są do zachowania
następujących warunków:
a) powinni przed skorzystaniem z upoważnienia zawiadomić o swoim zamiarze Biskupa
Gliwickiego, a gdy jest to niemożliwie ze względu na poważną sytuację naglącą powinni jak
najszybciej poinformować go o udzielonej absolucji generalnej;

b) przed udzieleniem absolucji generalnej powinni zapytać penitentów – jeśli jest to możliwe –
o ich wolę skorzystania z tej możliwości, jak również pouczyć ich o możliwość skorzystania
z nadzwyczajnej drogi odpuszczenia grzechów, o której mowa w punkcie 10;
c) za każdym razem powinni pouczyć penitentów korzystających z absolucji generalnej
o obowiązku wyznania wszystkich grzechów ciężkich tą absolucją objętych przy następnym
indywidualnie sprawowanym sakramencie pokuty i pojednania, pod sankcją ponownego
wpadnięcia w te grzechy;
d) udzielający absolucji generalnej powinni – w miarę możliwości – zastosować odpowiednie
środki nagłaśniające, aby penitenci mogli usłyszeć rozgrzeszenie;
e) przy udzielaniu absolucji generalnej należy zachować obrzęd liturgiczny przewidziany
w Ordo Paenitentie.
15. Wszystkich wiernych – zarówno duchownych jak i świeckich – zachęcam do codziennej
modlitwy różańcowej o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem Jasnogórskim.
Kapłanów i osoby konsekrowane proszę o jej odmawianie w swoich wspólnotach, zaś
wiernych świeckich w swoich rodzinach.
16. Nadal zawieszona pozostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
17. Kapłani powinni zachowywać obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji swoich
wiernych. Niech jednak – jeśli to możliwe – starają się o kontakt z nimi za pośrednictwem
Internetu czy telefonii stacjonarnej lub komórkowej. W kontakcie osobistym niech
pamiętają o środkach bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i o ograniczeniu liczby
osób do 1.
18. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna w ograniczonym wymiarze od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00. W Wielkim Tygodniu Kuria będzie nieczynna.
Wszyscy Petenci są proszeni o załatwianie spraw nagłych za pośrednictwem swoich
duszpasterzy. Możliwy jest także kontakt telefoniczny lub mailowy.
Celebracje Wielkiego Tygodnia
19. Duszpasterze powinni sprawować Mszę świętą w Niedzielę Palmową bez udziału wiernych
oraz innych osób posługujących. W celebracjach parafialnych należy pominąć procesję
z gałązkami palmowymi zachowując jednak sam obrzęd pobłogosławienia gałązek
palmowych.
W Niedzielę Palmową nie przewiduje się specjalnego spotkania dla młodzieży oraz
uroczystej liturgii sprawowanej w kościele katedralnym.
20. W Niedziele Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej oraz
w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia.
21. Udział wiernych w Mszy świętej Krzyżma, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej nie
jest nakazany przepisami prawa kanonicznego oraz liturgicznego stąd wierni nie biorący
udziału w tych celebracjach nie zaciągają jakiegokolwiek grzechu.
22. Msza święta Krzyżma – z pobłogosławieniem świętego Krzyżma, olejów chorych
i katechumenów – zostanie przez Biskupa Gliwickiego odprawiona w formie prostej,
w katedrze, wyłącznie z udziałem zaproszonych przez niego kapłanów –
współpracowników, bez udziału wiernych świeckich i osób konsekrowanych.
23. Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej należy celebrować bądź koncelebrować bez udziału
wiernych we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej. W celebracji należy
pominąć obrzęd Umycia Nóg i procesję do Ciemnicy, pozostawiając Najświętszy Sakrament
w tabernakulum. Z tego powodu zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego
Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej
w Wielki Piątek.
24. Nie zezwala się na udzielanie wiernym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy
świętej Wieczerzy Pańskiej komunii poza Mszą świętą. Usilnie zachęca się ich jednak do
komunii świętej duchowej zgodnie ze wskazaniami zawartymi w punkcie 3.

25. Wierni mogą w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub
wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w punkcie 29.
26. Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych Diecezji
Gliwickiej bez udziału wiernych. Podczas adoracji krzyża nie należy oddawać mu czci
przez ucałowanie, a jedynie przez przyklęknięcie.
27. Do Modlitwy Powszechnej przewidzianej w obrzędach liturgicznych należy dodać
następujące wezwanie:
K: Módlmy się za całą ludzkość zmagającą się z pandemią, * za osoby zarażone groźnym
wirusem, * za wszystkich którzy z narażeniem zdrowia i życia posługują chorym, * za
sprawujących władzę i zabiegających o zażegnanie zagrożenia, * aby Bóg wspierał ich
starania swoją mocą * i okazał miłosierdzie całemu światu.
GC: Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże w swojej ojcowskiej miłości wejrzyj na pokorne błaganie
Twoich dzieci. + Przebacz nam nasze winy, oddal od nas wszelki lęk, okaż swoje
miłosierdzie i obroń nas swoją wszechmocną prawicą od nieszczęścia pandemii, * abyśmy
mogli wielbić Twoją niezmierzoną dobroć i miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.
28. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie
procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma konieczności
jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w Bożym
Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele.
29. Duszpasterze niech zachęcą wiernych do przeprowadzenia adoracji Krzyża we wspólnotach
rodzinnych, w domach. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie.
Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem
i wspólne, trzykrotne odmówienie następującej modlitwy:
Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.
30. W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na
adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie
odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.
31. Duszpasterzom zabrania się organizowania i celebrowania tradycyjnego błogosławienia
pokarmów na stół wielkanocny. Wiernym należy natomiast zaproponować obrzęd
Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą:
Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001,
nn. 1347 – 1350 którego tekst należy umieścić na stronach internetowych parafialnych
i diecezjalnych.
32. Podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, którą należy sprawować bez udziału wiernych we
wszystkich kościołach parafialnych Diecezji Gliwickiej należy zachować:
a) w Liturgii Światła wyłącznie następujące obrzędy: zapalenie w kościele Paschału
i odczytanie Orędzia Wielkanocnego;
b) w Liturgii Chrzcielnej wyłącznie odnowienie Przymierza Chrztu świętego (bez
pokropienia).
Przepisy końcowe
33. Proszę o umieszczenie informacji o transmisjach internetowych, radiowych
i telewizyjnych (jaka godzina i jaki kanał bądź program ewentualnie pasmo radiowe itp.)

nabożeństw Niedzieli Palmowej oraz Triduum Paschalnego szczególnie z Jasnej Góry oraz
Katedry Gliwickiej.
34. Wszystkie parafie, które technicznie są w stanie przeprowadzić transmisje internetowe
z własnych kościołów parafialnych proszone są o realizację tego dzieła. Księża
Proboszczowie są proszeni o zamieszczenie, z wyprzedzeniem, na parafialnych stronach
internetowych oraz w gablotach ogłoszeniowych informacji dotyczących kwestii
poruszonych w niniejszym zarządzeniu.
35. W zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, będą wydawane kolejne
wskazania.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz

 

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).

Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.

Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.

Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.

 

Redakcja „Gościa Niedzielnego”

 

 

 

Niedziela 15.03 godz. 18:30 Msza Święta -  transmisja na żywo z kościoła parafialnego! 

https://facebook.com/parafiaostropa

 

DRODZY PARAFIANIE!!!

 

Wobec zaistniałej sytuacji w naszym kraju związanej

z rozpowszechnianiem się koronawirusa

i wydanym w związku z tym dekretem Biskupa Gliwickiego

BARDZO PROSZĘ WSZYSTKICH:

 

 1. Jest to dla nas nowa sytuacja, której w historii jeszcze nie przeżywaliśmy. Dlatego liczę na zrozumienie!!!
 2. Niestety nie możemy uczestniczyć we Mszy św. w kościele. Możemy i zachęcamy do uczestniczenia we Mszach świętych transmitowanych przez środki masowego przekazu: telewizja, radio, Internet. Chcemy także uruchomić możliwość uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej z naszego kościoła przez Internet (Facebook).
 3. Przyjmujemy Komunię św. duchową.
 4. Intencje Mszy św. zostaną odprawione w danym dniu bez udziału wiernych o godzinie, która nie będzie podana do wiadomości.
 5. Prosimy o śledzenie na bieżąco wiadomości, które ukazują się na stronie parafialnej: ostropa.pl oraz na facebook-u: Parafia Ostropa.
 6. Zachęcamy do modlitwy w domach oraz w kościele. Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8.00-18.00.
 7. W kościele nie może przebywać równocześnie więcej niż 50 osób!!!!! BARDZO proszę o przestrzeganie tego nakazu!!!
 8. Okazja do sakramentu pokuty: 8.00-9.00 i 17.00-18.00.
 9. Z tyłu kościoła, przy konfesjonale do odbioru Gość Niedzielny w prenumeracie oraz można nabyć świece wielkanocne i modlitewniki duchowej adopcji dziecka poczętego.

 

Łączę się z Wami duchowo i proszę o wzajemne wsparcie!
Bądźmy dla siebie prawdziwie BRAĆMI I SIOSTRAMI W CHRYSTUSIE!!!

ks. Michał Wilner, proboszcz.

 

D E K R E T

 

            W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

            1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.

            2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;

            3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;

            4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;

            5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;

            6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;

            7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;

            8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;

            9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;

            10. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna zgodnie z wcześniejszym komunikatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00; dyżur będzie pełnił pracownik Kancelarii oraz Sądu Biskupiego, celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i koniecznych. Pozostali pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji przełożonych pod numerami telefonów, zaś wiernych proszę by konieczne sprawy załatwiać za pośrednictwem duszpasterzy;

            11. ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń; dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej;

            12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

            + Jan Kopiec

             Biskup Gliwicki

 

Treść dekretu [PDF]

 

Ostropa - dzielnica Gliwic, 4 km na zachód od centrum. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 24 marca 1286 roku, kiedy to książę kozielsko-bytomski Kazimierz II lokował na prawie niemieckim wieś Roztropa. To przez tereny dzisiejszej Ostropy miał przebiegać szlak handlowy, pokonanie którego dla podążających nim kupców i handlarzy było utrapieniem. Stąd też pierwsza nazwa osady Utropa. W toku historii zmieniano ją na Roztropę, Ostroppę, Stroppendorf, aż po dzisiejszy zapis Ostropa.

Czasy najdawniejsze

Miejscem pamiętającym najdawniejszą historię Ostropy jest kościół pw. Św. Jerzego, datowany na rok 1340. Został spalony w czasie wojen husyckich, a w jego miejsce powstał obecny, wzniesiony około 1640 roku. W XVII wieku został częściowo zburzony przez Szwedów a odbudowany w latach 1667/ 68. Posiada drewnianą nawę główną konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce oraz wieżę i kruchtę konstrukcji słupowej. Murowane, późnogotyckie prezbiterium i zakrystię dobudowano w 1693 r. Polichromia i wystrój wnętrza są barokowe. 

Okiem kronikarza

Do roku 1807 Ostropa jest ściśle związana z parafią Wszystkich Świętych w Gliwicach, do której miejscowość ta należała. Jesienia 1807 roku Ostropa otrzymała własnego proboszcza. O czasach, które nastąpiły później, działalności kolejnych proboszczów, ludzi świeckich zaangażowanych w życie kościoła i miejscowości czytamy w kronice parafii Ostropa, wydanej drukiem w 1997 roku. Kronika odnotowuje wprowadzenie Kongregacji Maryi, założenie trzeciego zakonu św. Franciszka, uporządkowanie i wspólne odbywanie tzw. Osterritu (Wielkanocnej procesji konnej), opisuje renowację kościoła w 1908r.. W końcu czytamy, że w I wojnie światowej Ostropa utraciła 120 mężczyzn. Niemcy nie były zwycięzcą. Nasi lojalni wojacy wracali do domu z rozczarowaniem i przygnębieniem. Mimo to, gmina ostropska powitał ich pięknym wieczorem wigilijnym, podczas którego chór kościelny wykonał Oratorium Bożonarodzeniowe Mullera.

 
Ostropy nie ominęły późniejsze ruchy powstańcze. Pierwsze i drugie Powstanie Śląskie przeszły tutaj bez większego echa. Trzecie spowodowało zamknięcie głównej drogi i osiedlenie się Polaków w budynku tzw. "starej szkoły", która stała w centrum powstańczej zawieruchy i długo musiała czekać zanim przywrócono ją na nowo jej przeznaczeniu. 3 lipca 1922r. na Górny Śląsk wkroczyła reichswehra, której oddziały przemaszerowały również przez Ostropę. Nowy przebieg granic spowodował małą wędrówkę ludów. Ostropa pozostała w Niemczech.
W roku 1923 powstała polska szkoła mniejszościowa, a kronika parafialna odnotowuje msze i nabożeństwa zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Nowa świątynia

Warunki ekonomiczne były trudne, a wartość pieniądza spadała z dnia na dzień. 
Mimo to w roku 1925 "z wielkim zaufaniem w Boga i godną uznania ofiarnością parafii" pod przewodnictwem ks. Leopolda Maruszczyka rozpoczęto budowę nowego kościoła pw. Ducha Świętego. "Stary drewniany kościółek św. Jerzego w Ostropie nie wystarczał już od dziesięcioleci, aby pomieścić stale powiększającą się liczbę wiernych. Pomieszczenie było zdolne pomieścić 500 - 600 wiernych, podczas gdy parafia powiększyła się do 3500 dusz" - donosi kronika parafii. Kościół wyposażony w nowe organy został poświęcony 25 września 1927 roku. W l928 r. wzniesiono nowy ołtarz, wstawiono ławki. Z Wrocławia sprowadzono dzwony, a witraże wykonano w Regensburgu. Odtąd stary kościółek stał opuszczony. W roku poświęcenia kościoła odsłonięto pomnik wojenny. Trzy tablice upamiętniały poległych i zaginionych w wielkiej wojnie światowej. Pomnik odrestaurowano w 1991 roku.
Świadectwem przeszłości Ostropy jest również kapliczka z rzeźbą św. Jan Nepomucena datowana na XIX wiek czy wieża ciśnień z przełomu XIX i XX wieku. Wśród zabudowań pozostaje wciąż wiele krzyży i kapliczek.

Autor: Michaela Ludwig